Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautycentrum Lamain en de cliënt waarop Beautycentrum Lamain deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautycentrum Lamain melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Beautycentrum Lamain de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag in rekening brengen.

De cliënt dient voor de behandeling van wimperextensions make-up loze en schone wimpers en ogen te hebben bij komst in de salon.

Beautycentrum Lamain voert geen opvulbehandeling uit als de wimperextensions bij een andere salon gezet zijn.

3. Betalingen

Beautycentrum Lamain vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar bij het online boeken. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 

Beautycentrum Lamain vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. 

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.


De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Wanneer een betaling voor behandelingen en/of producten niet voldaan wordt heeft Beautycentrum Lamain het recht een incassobureau in te schakelen.

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautycentrum Lamain vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautycentrum Lamain aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

5. Geheimhouding

Beautycentrum Lamain is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautycentrum Lamain verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Beautycentrum Lamain is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
Beautycentrum Lamain is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautycentrum Lamain is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Garantie

Beautycentrum Lamain geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstylist.
* De cliënt niet met goed gereinigde wimpers zonder make-up op de afspraak is verschenen.

* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.

* De cliënt andere producten dan door Beautycentrum Lamain geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers niet heeft opgevolgd.

* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions.

8. Beschadiging & diefstal

Beautycentrum Lamain heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautycentrum Lamain meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautycentrum Lamain. Indien een klacht gegrond is, zal Beautycentrum Lamain de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautycentrum Lamain het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.